Fundusze Unijne

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V

Jak się podłączyć

Jak się podłączyć

Aby podłączyć się do sieci kanalizacyjnej należy:

1
Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta MPWiK.
2
Dołączyć mapę zasadniczą Dołączyć mapę zasadniczą (w skali 1:500, 1:1000) z zaznaczoną działką, której dotyczy sprawa (mapę można uzyskać w Urzędzie Miasta Jaworzno) oraz dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych).
3
Złożyć wniosek wraz z załącznikami w Punkcie Obsługi Klienta MPWiK lub w Dziale Techniczno - Inwestycyjnym Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno). Warunki techniczne zostaną wydane przez MPWiK w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Spółki). Wydanie warunków technicznych jest nieodpłatne.
4
Zlecić zaprojektowanie budowy przyłącza – tego zadania może się podjąć wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Istnieje także możliwość zlecenia projektu MPWiK (koszt: 400 zł netto).

Projekt budowlany przyłącza powinien zawierać:

a) część opisową:
  • opis techniczny;
  • aktualne warunki techniczne wydane przez wodociągi;
  • określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działek), jeśli przyłącze będzie przebiegało przez inne posesje;
  • zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza;
  • inne dokumenty wymienione w prawie budowlanym.
b) część rysunkową

UWAGA! Jeśli projekt był tworzony poza MPWiK, należy go uzgodnić ze Spółką. W tym celu gotowy projekt w trzech egzemplarzach, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta.

Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku. Uzgodnienie jest odpłatne według obowiązującego cennika dostępnego w BOK-u oraz na stronie internetowej Spółki.

 W przypadku wykonania projektu przez MPWiK opłaty za uzgodnienia nie są naliczane.

5
Wybudować przyłącze w tym celu należy pozyskać wykonawcę lub wykonać pracę we własnym zakresie. Więcej informacji dostępnych jest tu: http://www.mpwik.jaworzno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Apodczenie-do-sieci-kanalizacyjnej&catid=47&Itemid=101
6
Zgłosić przyłącze do odbioru przez MPWiK. Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (szkic polowy w układzie 2000) wraz z oświadczeniem geodety o złożeniu do zasobów geodezyjnych miasta,
  • 1 egzemplarz projektu

UWAGA! Odbiór przyłącza jest prowadzony w stanie odkrytym.

Za wszystkie czynności zostaną pobrane opłaty według cennika dostępnego w POK-u oraz na stronie internetowej Spółki.

7
Niezwłocznie podpisać umowę z MPWiK na odbiór ścieków, jeśli odbiór przyłącza został zatwierdzony.