O projekcie

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego
miasta Jaworzna – faza VI

Drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Byczyna oraz budowa i przebudowa sieci wod-kan w dzielnicy Dąbrowa Narodowa – takie m.in. inwestycje obejmuje projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

Sukcesywna polityka kanalizacyjna miasta kolejny raz została dostrzeżona i doceniona przez NFOŚiGW, który przyznał miastu i jego mieszkańcom na realizację powyższego zadania blisko 58 mln dofinansowania.

Umowa na dofinansowanie jaworznickiej inwestycji podpisana została 3 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowę podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie – Prezes Zarządu Józef Natonek i Wiceprezes Zarządu Rafał Łabaj.

Projekt o całkowitej wartości 111 983 128,69 zł otrzymał dotację w kwocie 58 303 261,71 zł z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Będzie on realizowany do końca 2021 r. Zakres kontraktowy obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb (część mechaniczną), budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej (63,07 km) oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej (35,58 km).

Sama budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Byczyna, gdzie prace ruszyły w czerwcu 2017 roku i zostały zakończone w połowie 2019 roku, stanowiła trzon projektu VI fazy. Oprócz Byczyny i oczyszczalni, zadanie obejmuje budowę kanalizacji i przebudowę sieci wodociągowej na osiedlu Dąbrowa Narodowa, Równa Górka i w okolicach Rynku w Jeleniu, a także w ulicach Chopina, Marusarzówny, Pszczelnik, Żywicznej, Szelonka, Kruczej, Tylnej, Wandy, Świstackiego i Kopernika.
Łącznie z VI fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego skorzysta 6 000 mieszkańców Jaworzna.