Pożyczka faza VI

W związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach priorytetu II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zawartej w dniu 03.11.2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Wodociągami Jaworzno sp. z o.o. w Jaworznie, w celu uzupełnienia wkładu własnego Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. otrzymały wsparcie finansowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

W dniu 30.01.2018 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia w formie pożyczki w wysokości 20 224 699,36 PLN.