O projekcie

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego
miasta Jaworzna – faza VI

Cel Projektu:
Celem działania jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 61,05 km
Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej – 3,88 km
Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 40,03 km

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 6 000 RLM

Wartość Projektu:
108 202 518,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
55 850 849,57 PLN

Drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Byczyna oraz budowa i przebudowa sieci wod-kan w dzielnicy Dąbrowa Narodowa – takie m.in. inwestycje obejmuje Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Sukcesywna polityka kanalizacyjna miasta kolejny raz została dostrzeżona i doceniona przez NFOŚiGW, który przyznał miastu i jego mieszkańcom na realizację powyższego zadania blisko 56 mln dofinansowania.

Umowa na dofinansowanie jaworznickiej inwestycji podpisana została 3 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowę podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie – Prezes Zarządu Józef Natonek i Wiceprezes Zarządu Rafał Łabaj.

Sama budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Byczyna, gdzie prace ruszyły w czerwcu 2017 roku i zostały zakończone w połowie 2019 roku, stanowiła trzon projektu VI fazy. Oprócz Byczyny i oczyszczalni, zadanie obejmuje budowę kanalizacji i przebudowę sieci wodociągowej na osiedlu Dąbrowa Narodowa, Równa Górka i w okolicach Rynku w Jeleniu, a także w ulicach Chopina, Marusarzówny, Pszczelnik, Żywicznej, Szelonka, Kruczej, Tylnej, Wandy, Świstackiego i Kopernika.

 

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.