Jak się podłączyć?

1
 
Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta Wodociągi Jaworzno sp. z o.o..
2
 
Dołączyć mapę zasadniczą Dołączyć mapę zasadniczą (w skali 1:500, 1:1000) z zaznaczoną działką, której dotyczy sprawa (mapę można uzyskać w Urzędzie Miasta Jaworzno) oraz dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych).
3
 
Złożyć wniosek wraz z załącznikami w Punkcie Obsługi Klienta Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. lub w Dziale Techniczno - Inwestycyjnym Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno). Warunki techniczne zostaną wydane przez Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Spółki). Wydanie warunków technicznych jest nieodpłatne.
4
 
Zlecić zaprojektowanie budowy przyłącza – tego zadania może się podjąć wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Istnieje także możliwość zlecenia projektu Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. (koszt: 400 zł netto).

Projekt budowlany przyłącza powinien zawierać:

A część opisową:
  • opis techniczny;
  • aktualne warunki techniczne wydane przez wodociągi;
  • określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działek), jeśli przyłącze będzie przebiegało przez inne posesje;
  • zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza;
  • inne dokumenty wymienione w prawie budowlanym.
B część rysunkową

UWAGA! Jeśli projekt był tworzony poza Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., należy go uzgodnić ze Spółką. W tym celu gotowy projekt w trzech egzemplarzach, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta.

Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku. Uzgodnienie jest odpłatne według obowiązującego cennika dostępnego w BOK-u oraz na stronie internetowej Spółki.

 W przypadku wykonania projektu przez Wodociagi Jaworzno sp. z o.o. opłaty za uzgodnienia nie są naliczane.

5
 
Wybudować przyłącze w tym celu należy pozyskać wykonawcę lub wykonać pracę we własnym zakresie. Więcej informacji dostępnych jest tu: https://www.wodociagi.jaworzno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=838&Itemid=1014
6
 
Zgłosić przyłącze do odbioru przez Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.. Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (szkic polowy w układzie 2000) wraz z oświadczeniem geodety o złożeniu do zasobów geodezyjnych miasta,
  • 1 egzemplarz projektu

UWAGA! Odbiór przyłącza jest prowadzony w stanie odkrytym.

Za wszystkie czynności zostaną pobrane opłaty według cennika dostępnego w POK-u oraz na stronie internetowej Spółki.

7
 
Niezwłocznie podpisać umowę z Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. na odbiór ścieków, jeśli odbiór przyłącza został zatwierdzony.