Metodyka badań

W celu sprawdzenia skuteczności prowadzonego procesu realizowane są badania laboratoryjne. Badania dotyczą określenia poziomu następujących parametrów, charakteryzujących daną matrycę ścieków (m.in.):

 • parametry podstawowe: CHZT, BZT5, mętność, barwa, pH, azotyny
 • farmaceutyki : sulfametoksazol, diklofenak, erytromycyna
 • związki kancerogenne : bromiany , chromiany
 • badana będzie toksyczność ścieków (w kontekście tworzenia związków kancerogennych) za pomocą testów: Daphnia magna lub Selenastrum lub Vibrio fischeri lub Hydra vulgaris odpowiednich dla danej jakości ścieków surowych (bytowo gospodarczych – przemysłowych)
 • badania bakteriologiczne: bakterie grupy Coli w 36°C [jtk/100 ml], bakterie Escherichia Coli w 36°C [jtk/100 ml], liczba mikroorg. w 22°C [jtk/1 ml], enterokoki 36°C [jtk/100 ml], Clostridium perfringens.

Dla wyżej wymienionych parametrów ścieków pobierane są próby:

 • na wejściu do systemu stopniowania dozowania powietrza zjonizowanego i chłodzenia ścieków (kaskada dwóch aeratorów) niezbędne dla określenia krytycznych parametrów ścieków oraz wstępnych parametrów pracy instalacji
 • po pierwszym stopniu filtracji
 • po kolumnach kontaktowych procesów ozonowania
 • po drugim stopniu filtracji
 • po lampie UV.

Równolegle prowadzona jest weryfikacja następujących parametrów ścieków:

 • ozon resztkowy po procesach ozonowania
 • BZT5 i CHZT
 • mętność
 • pH
 • azotyny.

Otrzymywane wyniki badań są porównywane przez zespół naukowy, a wnioski służą do doskonalenia poszczególnych procesów jednostkowych oraz korekty budowy podzespołów. Na bieżąco wyniki sprawdzane są przez technologa ścieków w Wodociągach Jaworzno. Natomiast na podstawie przeanalizowanych wyników przez zespół naukowy, powstają sprawozdania i wnioski dotyczące zmian parametrów prowadzonego procesu technologicznego m.in.

 • czasu kontaktu ozonu ze ściekami,
 • ilości ozonu resztkowego po procesach,
 • stałego czasu reakcji dla danej matrycy ścieków.

W wyniku prac powstanie funkcjonalna metoda ozonowania ścieków, która pozwoli na usuwanie farmaceutyków ze ścieków bez powstawania kancerogennych produktów ubocznych.