Zespół naukowy

Andrzej Biń

Specjalność: inżynieria chemiczna

Działalność naukowa (badawcza): hydrodynamika i wymiana masy w układach wielofazowych gaz-ciecz oraz gaz–rozdrobniona faza stała, w szczególności napowietrzanie oraz ozonowanie wody i ścieków, procesy fluidyzacyjne (np. granulacja), degradacja i eliminacja zanieczyszczeń w wodzie oraz ściekach

Staże naukowe:
10-miesięczny staż naukowy (postdoktorski), University of Exeter (UK), 1975/76
3-miesięczny kurs „Tempus”, Technische Universität München, RFN, 1992
krótkie (2-3 tygodniowe) pobyty na zaproszenie:
University of Newcastle (Australia),
Massissippi State University (USA),
UMIST (UK)
University of Surrey (UK)

Dorobek naukowy: łącznie ok. 200 publikacji w czasopismach naukowych zagranicznych i krajowych,
w materiałach konferencyjnych międzynarodowych i krajowych, 7 pozycji monograficznych (np. rozdziały);
Wypromowanie 3 doktorów nauk technicznych
36 recenzji habilitacji i doktoratów

Inne:
Prawie 50-letnia praca dydaktyczna na Politechnice Warszawskie,
Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych,
Członkostwo w International Ozone Association (IOA),
Redaktor naczelny czasopisma „Chemical & Process Engineering” wyd. przez PAN

Beata Szatkowska

Po ukończeniu studiów magisterskich na wydziale chemicznym Politechniki Gdańsskiej ukończyła z tytułem doktora Sztokholmską Politechnikę Królewską na wydziale inżynierii środowiska.

Od 2008 roku prowadzi własną działalność gospodarczą DOT-EKO, w ramach której realizuje europejskie projekty badawczo-rozwojowe oraz prowadzi działaność doradczą w zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska.

Od 2009 roku dołączyła do zespołu Aquateam COWI gdzie pełni funkcję koordynatora projektów (optymalizacja procesów, R&D) oraz przedstawiciela Aquateam w Polsce.

Od 2018 roku jest również cześcią zespołu Gdańskeij Fundacji Woda. Tutaj zanagażowana jest w projekty UE dotyczące nowych problemów i rozwiazań gospdarki wodno-ściekowej oraz w szerzenie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań. Ponadto jest ewaluatorem projektów UE w Research Executive Agency (REA), Komisji Europejskiej. Zakres jej kompetencji objemuje nowoczesne technolgie oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem biologicznego procesu usuwania azotu oraz gospodarkę osadami ściekowymi i gospodarkę odpadami organicznymi.

Ewa Maria Siedlecka

Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Technologii Środowiska oraz liderem zespołu Procesów Zaawansowanego Utleniania Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku swojej kariery akademickiej jest związana z Uniwersytetem Gdańskim; najpierw jako studentka kierunku chemia (1985-1990), doktorant (1991-1995) oraz pracownik naukowy na etacie asystenta (1994-1995), adiunkta (1995-2011), profesora nadzwyczajnego (2011-2018) i obecnie profesora. Profesor dr hab. Ewa Siedlecka odbyła staże naukowe w Centrum Badań i Technologii Środowiska (UFT) Uniwersytetu w Bremie (Niemcy) z którym przez wiele lat współpracowała jaki z innymi jednostkami zagranicznymi m.i. z Escuela Politécnica Nacional w Ekwadorze czy Università Politecnica delle Marche we Włoszech. Współpracuje również z otoczeniem gospodarczym w kraju zarówno w zakresie oczyszczania ścieków (miejskich i przemysłowych), uzdatniania wód, jak i gospodarki odpadowej (ZUO). Przez kilka lat była członkiem Rady Intersariuszy przy ZUO w Gdańsku. W 2018 była zaproszona jako ekspert do Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz na 10th Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region 2019 w Gdańsku.

Zainteresowania naukowe Ewy Siedleckiej dotyczą szeroko rozumianych metod usuwania trudno biodegradowalnych zanieczyszczeń z wód i powietrza. Większość jej prac związana jest rozwijaniem i opracowywaniem zaawansowanych metod do usuwania cieczy jonowych, dodatków do paliw, leków w tym leków cytoststycznych z fazy wodnej. Metody nad którymi pracuje są oparte o generowanie wysokoreaktywnych rodników (tzw. metody AOP z ang. Advandced Oxidation Processes). Jej badania dotyczą opracowania zaawansowanych metod usuwania minkrozanieczyszczeń metodami fotokatalitycznymi z wykorzystaniem pólprzewodnikow opartych na TiO2 i BiOX oraz metodami elektrochemicznymi z wykorzystaniem elektrod BDD. W kręgu jej zainteresowań znajduje się badanie mechanizmu rozkładu farmaceutyków oraz wpływu na ten proces matrycy jaką są wody naturalne i ścieki, identyfikacja produktów rozkładu leków podczas ich utleniania metodami AOP oraz ocena skutków ekotoksykologicznych zrzutu tak oczyszczonych ścieków i wód.

Aktualny dorobek naukowy obejmuje 80 prac naukowych, w tym 50 prac opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC), 6 rozdziałów w książkach, 2 skrypty dla studentów oraz ponad 150 komunikatów naukowych na krajowych i międzynarodowych koferencjach. Obecny Indeks Hirsh’a wynosi 21; Profesor dr hab. Ewa Siedelcka była przez dwie kadencje Prezesem Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Wschodniopomorski, a obecnie jest jego wiceprezesem. Jest Członkiem Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, wykladowcą i ekspertem zapraszanym na szkolenia i konferencje krajowe i międzynarodowe.

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy profesora.
W latach 1999-2019 pełnił funkcję kierownika Katedry.
W okresie 2002-2005 był prodziekanem, natomiast w latach 2005-2012 dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska Geodezji UR. Wypromował 4 doktorów. W okresie od 1996 roku był inicjatorem i współorganizatorem wielu ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych, w tym organizowanych przez PZITS.
W 2012 roku został wybrany do składu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych na kadencję 2012-2016, a następnie ponownie na kadencję 2016-2020.
Działalność naukowa profesora Jana Pawełka obejmuje problematykę dotyczącą doskonalenia naukowych podstaw projektowania, budowy i eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych i ochrony zasobów wodnych. Wyniki jego badań były przedmiotem ponad 150 prac publikowanych. Działalność naukowa w zdecydowanej większości dotyczy specjalności gospodarki wodno-ściekowej. Prowadzone badania naukowe mają w większości charakter doświadczalny i związane są z doskonaleniem naukowych podstaw programowania, projektowania, budowy i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków.

Joanna Stepa

Jestem absolwentką studiów o kierunku inżynieria środowiska o specjalizacji inżynieria zrównoważonego rozwoju na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W trakcie trwania studiów odbyłam staż naukowy w laboratorium geochemii naftowej i analiz środowiska.
Od 2014 roku jestem technologiem ścieków w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.
W projekcie pn. „Opracowanie innowacyjnej metody usuwania farmaceutyków ze ścieków” pełnię funkcje koordynatora.

Robert Muszański

Założyciel i właściciel firmy WOFIL, specjalizującej się w technologii ozonowania dla różnych branży przemysłu. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” i członek Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor rozwiązań przemysłowych z zakresu technologii ozonowania dla wielu wodociągów miejskich oraz zakładów przemysłu spożywczego, posiadający wieloletnie doświadczenie w doborze odpowiedniej technologii i projektowaniu instalacji uzdatniania wody. Czynny uczestnik wielu seminariów, konferencji i innych wydarzeń branżowych, także w roli prelegenta, promujący polskie rozwiązania techniczne w procesach przygotowania wody. Pomysłodawca i organizator cyklu konferencji naukowo – technicznych OZON W POLSCE (3 edycje), stanowiących platformę wymiany wiedzy w temacie obróbki wody i ścieków. Autor licznych publikacji w zakresie technologii ozonowania.

Ukończył studia inżynierskie na kierunku Inżynieria środowiska w zakresie: zaopatrzenia w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz ochrona jakości wód na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Inżynierii Środowiska) oraz studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) na Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Ponadto jest absolwentem Studiów Podyplomowych w zakresie Szkoły Biznesu Central Connecticut State University, New Britain, Connecticut & Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

W ramach swojej pracy zawodowej współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi w Polsce, w tym m.in. z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Wydziałem Inżynierii Środowiska – Instytut Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej i Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki - Instytut Podstaw Elektroniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej.

Firma WOFIL prowadzi prace badawcze nad zastosowaniem technologii ozonowania w wielu gałęziach przemysłu, obejmujące m. in. zastosowanie odgazowanej wody wysokoozonowanej (OWWO) do dezynfekcji wody w obiegach zamkniętych układów chłodniczych, oczyszczanie ścieków za pomocą OWWO po procesach przemysłowych, usuwanie skażeń środowiska naturalnego za pomocą OWWO, oraz usuwanie farmaceutyków ze ścieków i dezynfekcję ścieków za pomocą OWWO – aktualnie badania prowadzone są w Warszawie i w Jaworznie.

Dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. UR

Ukończył w 1997 r. studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, a w 1998 r. Uczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Od 1998 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku asystenta w Zakładzie Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji, później adiunkta w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, której od 2019 r. jest kierownikiem. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska uzyskał w 2005 r., natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność wodociągi i kanalizacja – w 2013 r.
Główne obszary Jego zainteresowań naukowo-badawczych to: analiza czynników kształtujących wielkość zużycia wody i objętość ścieków odprowadzanych z gospodarstwach wiejskich, wielkość i możliwości ograniczenia strat wody w wiejskich systemach wodociągowych, skuteczność działania małych stacji uzdatniania wody oraz optymalizacja funkcjonowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich. Do szczególnych osiągnięć naukowo-badawczych należy zaliczyć opracowanie formuły do obliczania objętości ścieków bytowych odprowadzanych z gospodarstw wiejskich do kanalizacji na podstawie całkowitego zużycia wody w gospodarstwie, a także przeprowadzenie pionierskich w skali kraju badań sytuacji eksploatacyjnej małych wodociągów grupowych.
Dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. UR jest promotorem ponad 100 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz autorem i współautorem ponad 90 opublikowanych prac naukowo-badawczych i popularno-naukowych. Opracował także ok. 40 projektów, ekspertyz i opinii technicznych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Był głównym wykonawcą i wykonawcą 8 projektów badawczych, w tym 3 międzynarodowych.
Dr hab. inż. Tomasz Bergel jest obecnie przewodniczącym Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi Polskiej Akademii Nauk O/Kraków. Prowadzi również aktywną działalność poza uczelnią, która ukierunkowana jest przede wszystkim na integrację środowiska naukowego i branżowego. Od 1998 r. jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w którym od 2015 r. pełni funkcję w-ce prezesa Zarządu Oddziału Krakowskiego. Od 2018 r. jest członkiem Rady Naukowej Działu Badań i Rozwoju przedsiębiorstwa Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
Za swoją wszechstronną i aktywną działalność dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. UR został wielokrotnie uhonorowany nagrodami JM Rektora UR w Krakowie, a także odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi.