You are here:
Today isNiedziela,23czerwiec,2024

Cele, zakres i okres realizacji

Celem całego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w dorzeczu Białej Przemszy i Przemszy, poprawa konkurencyjności gminy i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, jak również rozwój gospodarczy całej gminy i regionu.

 

Cele społeczno-gospodarcze projektu obejmują:

- wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny;

- wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;

- redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych

- dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w wodę pitną.

 

 

W ramach projektu, w osiedlu Bory i Warpie powstanie 16 km kanalizacji dla ponad 2 000 mieszkańców. Rozbudowana i zmodernizowana zostanie także oczyszczalnia ścieków Jeleń- Dąb. Dodatkowo zakres działań II fazy projektu będzie obejmował budowę przepompowni ścieków Biały Brzeg wraz z drogą dojazdową, zasilaniem energetycznym, budynkiem i przebudową kolektora ścieków komunalnych, a także modernizacja pompowni Siłownia II oraz infrastruktury kanalizacyjnej na os. Stałym. 

 

 

 

 

 

Galeria