Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Cele i zakres

Głównym celem projektu jest zniwelowanie najpilniejszych niedoborów występujących w systemie kanalizacji zbiorczej oraz systemie zaopatrywania w wodę, jak również modernizacja oraz unowocześnienie infrastruktury wod.-kan. na terenie Jaworzna.

Efekt rzeczowy inwestycji: 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,13 km,
- przebudowa/remont sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3,99 km,
- budowa sieci wodociągowej o długości 140 m,
- przebudowa/remont sieci wodociągowej o długości 830 m.

Efekt ekologiczny inwestycji:
- zwiększenie o 243 liczby osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
- zwiększenie o 21 liczby osób korzystających z sieci wodociągowej.

Celami społeczno-gospodarczymi inwestycji są:
- ochrona wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu przed zanieczyszczeniem,
- poprawa komfortu życia mieszkańców,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów objętych projektem.