Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Podłącz się

Budowa przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej to nie tylko działanie poprawiające stan wód i gruntów w mieście, ale także sposób na duże oszczędności w budżecie domowym.  

…bo to ekonomiczne

Podłączenie domu do kanalizacji miejskiej pozwala na rezygnację z obowiązku opróżniania szamba. Pozwala także zapomnieć o jego ewentualnych naprawach i awariach. Już prosta kalkulacja pokazuje, co się bardziej opłaca; miesięczny koszt odprowadzania ścieków wg taryfy MPWiK wynosi 8,73 zł za m3, natomiast koszt opróżnienia szamba waha się między 12 a nawet 20 zł za m3.

…bo chcę żyć w czystym i zdrowym mieście

Nieszczelne szamba i wylewanie nieczystości „na dziko” prowadzi do degradacji i zatrucia wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów w całym mieście. W zatrutych miejscach rozwijają się bakterie, wirusy i grzyby mogące powodować silne zatrucia pokarmowe u ludzi i zwierząt. Niszczeją także rośliny, które mają styczność ze skażonymi miejscami. Tego typu praktyki w dłuższej perspektywie czasu obracają się przeciwko osobom, które je stosują. 

Tymczasem gdyby ścieki były odprowadzane przez system kanalizacyjny, dotarłyby do oczyszczalni, gdzie poddane procesom uzdatniania nie stanowiłyby żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

JAK SIĘ PODŁĄCZYĆ

Aby podłączyć się do sieci kanalizacyjnej należy:

1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta MPWiK.

2. Dołączyć mapę zasadniczą (w skali 1:500, 1:1000) z zaznaczoną działką, której dotyczy sprawa (mapę można uzyskać w Urzędzie Miasta Jaworzno) oraz dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych).

3. Złożyć wniosek wraz z załącznikami w Punkcie Obsługi Klienta MPWiK lub w Dziale Techniczno- Inwestycyjnym Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno). Warunki techniczne zostaną wydane przez MPWiK w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Spółki). Wydanie warunków technicznych jest nieodpłatne.

4. Zlecić zaprojektowanie budowy przyłącza – tego zadania może się podjąć wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Istnieje także możliwość zlecenia projektu MPWiK (koszt: 400 zł netto).

Projekt budowlany przyłącza powinien zawierać:

a) część opisową:

• opis techniczny;

• aktualne warunki techniczne wydane przez wodociągi;

• określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działek), jeśli przyłącze będzie przebiegało przez inne posesje;

• zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza;

• inne dokumenty wymienione w prawie budowlanym.

b) część rysunkową.

UWAGA! Jeśli projekt był tworzony poza MPWiK, należy go uzgodnić ze Spółką. W tym celu gotowy projekt w trzech egzemplarzach, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta.

Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku. Uzgodnienie jest odpłatne według obowiązującego cennika dostępnego w BOK-u oraz na stronie internetowej Spółki.

 W przypadku wykonania projektu przez MPWiK opłaty za uzgodnienia nie są naliczane./

5. Wybudować przyłącze – w tym celu należy pozyskać wykonawcę lub wykonać pracę we własnym zakresie.

6. Zgłosić przyłącze do odbioru przez MPWiK. Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (szkic polowy w układzie 2000) wraz z oświadczeniem geodety o złożeniu do zasobów geodezyjnych miasta,

• 1 egzemplarz projektu.

UWAGA! Odbiór przyłącza jest prowadzony w stanie odkrytym.

Za wszystkie czynności zostaną pobrane opłaty według cennika dostępnego w POK-u oraz na stronie internetowej Spółki.

7. Niezwłocznie podpisać umowę z MPWiK na odbiór ścieków, jeśli odbiór przyłącza został zatwierdzony.