Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Fundusz Spójności

Dostosowanie do norm unijnych wiąże się z koniecznością realizacji wielu inwestycji, takich jak: budowa kanalizacji i wodociągów oraz ponad tysiąca oczyszczalni ścieków, a także stacji uzdatniania wody, unowocześnienie starych składowisk odpadów, budowa zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, modernizacja ciepłowni i elektrowni, unowocześnienie z punktu widzenia ochrony środowiska setek zakładów przemysłowych. Wszystkie te inwestycje są niezwykle kosztowne, dlatego tak ważna jest pomoc z funduszy unijnych. Właśnie taką pomoc oferuje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją z 7 grudnia 2007 r. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. W ramach POIiŚ realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. 

 Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:
1. gospodarka wodno-ściekowa,
2. gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
3. zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
4. przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
5. ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
6. drogowa i lotnicza sieć TEN-T,
7. transport przyjazny środowisku,
8. bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
9. infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
10. bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii,
11. kultura i dziedzictwo kulturowe,
12. bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia,
13. infrastruktura szkolnictwa wyższego.
14. pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
15. pomoc techniczna – Fundusz Spójności.