Fundusz spójności

| poniedziałek 11 kwietnia 2011 |

Dostosowanie do norm unijnych wiąże się z koniecznością realizacji wielu inwestycji takich jak: budowa kanalizacji i wodociągów oraz ponad tysiąca oczyszczalni ścieków, a także stacji uzdatniania wody, unowocześnienie starych składowisk odpadów, budowa zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, modernizacja ciepłowni i elektrowni, unowocześnienie z punktu widzenia ochrony środowiska setek zakładów przemysłowych. Wszystkie te inwestycje są niezwykle kosztowne, dlatego tak ważna jest pomoc z funduszy unijnych. Właśnie taką pomoc oferuje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją z 7 grudnia 2007 r. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. W ramach POIiŚ realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:

1. Gospodarka wodno-ściekowa

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

7. Transport przyjazny środowisku

8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

11. Kultura i dziedzictwo kulturowe

12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności