Jednostka Realizująca Projekt

| poniedziałek 11 kwietnia 2011 |

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Jednostce Realizującej Projekt, która powołana została uchwałą Zarządu MPWiK Sp. z o.o. 15/07/Z z dnia 27 kwietnia 2007 r., powierzone zostały następujące czynności:

1. przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności wraz z niezbędnymi do wnioskowania dokumentami;
2. realizacja Projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO;
3. współpraca z Instytucją Zarządzającą (IZ – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucją Pośredniczącą (IP – Ministerstwo Środowiska) oraz Instytucją Wdrażającą (IW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
4. przygotowanie i aktualizacja załączników do Umowy o dofinansowanie;
5. zapewnienie płynności finansowej Projektu;
6. przygotowanie stosownych decyzji administracyjnych i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do skutecznej i płynnej realizacji Projektu;
7. zapewnienie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej i projektów budowlanych oraz zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym;
8. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywanie;
9. przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań przetargowych;
10. współpraca z IW w zakresie uzgadniania dokumentów przetargowych i organizowania przetargów;
11. opracowanie do IW niezbędnych raportów i sprawozdań;
12. nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem Kontraktu.

JRP podzielona jest na trzy zespoły zajmujące się określoną problematyką:

1. Zespół ds. technicznych:

- opracowanie części rzeczowo-technicznej SIWZ oraz udział w przetargach na roboty i usługi związane z realizacją Projektu,
- weryfikacja SIWZ przygotowanych przez Pomoc Techniczną,
- weryfikacja dokumentacji projektowej przygotowanej przez Pomoc Techniczną,
- współpraca z Inżynierem i nadzór nad realizacją poszczególnych Kontraktów na roboty,
- uczestnictwo w odbiorach częściowych, końcowych i pogwarancyjnych robót realizowanych w ramach Projektu,
- współpraca z Instytucjami Pośredniczącą i Wdrażającą.

2. Zespół ds. administracyjno – prawnych:

- obsługa administracyjna i kancelaryjna JRP,
- monitoring i sprawozdawczość, łącznie z opracowywaniem okresowych raportów z realizacji Projektu,
- działania informacyjno-promocyjne,
- koordynacja i bieżąca współpraca z jednostkami świadczącymi usługi związane z realizacją Projektu,
- współpraca z zewnętrzną jednostką prowadzącą obsługę prawną i notarialną,
- prowadzenie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją Projektu,
- udział i prowadzenie dokumentacji postępowań przetargowych.

3. Zespół ekonomiczno-finansowy:

- finansowa obsługa Projektu,
- planowanie i rozliczanie wydatków,
- zapewnienie płynności finansowania Projektu na podstawie planu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego, poprzez opracowanie planów finansowych do budżetu Spółki oraz wnioskowanie o uruchomienie kolejnych transz z poszczególnych źródeł finansowania,
- prowadzenie rejestrów faktur i ich przygotowanie do realizacji płatności,
- nadzór nad terminową realizacją płatności,
- sprawozdawczość i monitorowanie finansowe,
- współpraca z Instytucjami Pośredniczącą i Wdrażającą oraz Instytucją Płatniczą w zakresie kontroli finansowo-księgowej Projektu,
- przechowywanie dokumentacji finansowej przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.


Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – Józef Natonek
Kierownik JRP/ Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Wice MAO) – Małgorzata Wojas
P.O. Kierownika JRP – Agnieszka Granda
Specjalista ds. technicznych JRP – Ewa Sidzina
Specjalista ds. technicznych JRP - Julian Stumpf
Inspektor ds. technicznych – Anna Porządnicka
Inspektor ds. technicznych – Darek Walotek
Inspektor ds. monitoringu i rozliczeń - Sylwia Fudała
Inspektor ds. monitoringu i rozliczeń – Agnieszka Paprota
Inspektor ds. finansowych - Justyna Szymańska
Specjalista ds. księgowości i rozliczeń – Aneta Sobieska