Cele, zakres i okres realizacji

| poniedziałek 11 kwietnia 2011 |

Celem całego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w dorzeczu Białej Przemszy i Przemszy, poprawa konkurencyjności gminy i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, jak również rozwój gospodarczy całej gminy i regionu.

Cele społeczno-gospodarcze projektu obejmują:
- wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny;
- wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;
- redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych
- dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w wodę pitną.

W ramach projektu, w 4 dzielnicach miasta (Długoszyn, Góra Piasku, Pieczyska i Ciężkowice) powstanie 86,12 km sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu ponad 13 tysięcy mieszkańców uzyska możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Powstaną także inne obiekty – 4,31 km sieci wodociągowej, jedna stacja uzdatniania wody, 14 tłoczni i przepompowni.
Wszystkie prace trwają i są bardzo zaawansowane. Między innymi wykonano już budowę tłoczni ścieków umożliwiającej przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do oczyszczalni ścieków w dzielnicy Dąb. Pozostałe prace zakończą się w 2013 roku.

 


Zakres projektu obejmuje następujące kontrakty:

Kontrakt 1 Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie

Kontrakt 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku i osiedlu Długoszyn

Kontrakt 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w części osiedla Pieczyska oraz w osiedlu Ciężkowice

Kontrakt 4 Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø 450 ze stacji do ul. Szklarskiej.