Podłącz się

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Jaworzna objętych Projektem budowy sieci kanalizacyjnej, a także mieszkańców mieszkających w ulicach gdzie kanalizacyjna już funkcjonuje, do skorzystania z możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska naszego miasta.

 

Oszczędzasz na rachunkach

 

Podłączenie się do kanalizacji to najwygodniejszy sposób odprowadzania ścieków, bo poza wykonaniem przyłącza o nic nie trzeba się później martwić. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej z jednej strony rozwiązuje problem odprowadzania ścieków, a z drugiej pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Właściciele nieruchomości podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej płacą mniejsze rachunki za odprowadzanie ścieków. Koszt odprowadzania 1 m3 ścieków według taryfy MPWiK to 8,73 zł (brutto). Natomiast koszt wywozu 1 m3 ścieków z szamba wynosi od 15 do 20 zł (brutto).

W skali roku 4 osobowa rodzina, odprowadzając ścieki kanalizacją miejską jest w stanie zaoszczędzić ok. 1500 zł.

 

Chronimy środowisko naturalne

 

Warto podłączyć naszą posesję do sieci kanalizacyjnej, w ten sposób chronimy naturalne środowisko naszego miasta. Przez podłączenie do sieci kanalizacyjnej zmniejszamy zanieczyszczenie wód gruntowych oraz lokalnych cieków wodnych tj. rzeki Przemszy, Koziego Brodu. Stare, nieszczelne szamba powodują przenikanie zanieczyszczeń do gruntu. Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zapewni prawidłowe oczyszczanie ścieków na oczyszczalni, zgodnie z standardami ochrony środowiska. Ograniczy także ilość nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów w okolicy.

 

Preferencyjne dopłaty do budowy przyłączy

 

Do roku 2015 blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość dogodnego podłączenia się do sieci sanitarnej, a dzięki dotacjom, podłączenia te mogą zostać zrealizowane przy niewielkich nakładach finansowych.

 

- Dotacja Prezydenta Miasta

 

W styczniu 2012 Prezydent Miasta uruchomił specjalny system dotacji, dzięki któremu mieszkańcy mogą starać się o zwrot poniesionych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 50%, jednak nie więcej niż 2 000 zł. Dotację od Prezydenta można przeznaczyć na zakup materiałów, budowę przyłącza, pomiary geodezyjne, dokumentację powykonawczą a także na odbiór inwestycji.

 

Wniosek UM

Zasady udzielania dotacji UM

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzno

 

UWAGA! Starając się o dotację z Urzędu Miasta, trzeba pamiętać, iż prace budowlane należy rozpocząć dopiero po podpisaniu stosownej umowy.

 

- Dotacja z NFOŚiGW

 

Mieszkańcy Jaworzna, którzy do 15 grudnia 2012 dopełnili niezbędnych formalności tj. zawarli stosowaną umowę z MPWiK - oprócz dofinansowania z gminy tj. 50% budowy przyłącza, ale nie więcej niż 2 tyś - będą mieli możliwość uzyskania dodatkowej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Umowa oprócz dotacji z NFOŚ zapewnia: pełną obsługę dokumentacyjną (oprócz wypełniania wniosków o dotację z UM), rozłożenie pozostałych  płatności na nieoprocentowane raty i 10 lat  gwarancji na zrealizowaną usługę.

Z tego rozwiązania skorzystało ponad 2 300 mieszkańców Jaworzna.


Umowa o uzyskanie dotacji z NFOŚ.

 

 

 

KROK PO KROKU, czyli jak podłączyć się do sieci kanalizacyjnej

 

1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta MPWiK.

 

2. Do wniosku należy załączyć mapę zasadniczą (w skali 1:500, 1:1000) z zaznaczoną działką, której dotyczy sprawa (mapę można uzyskać w Urzędzie Miasta Jaworzno) oraz dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych).

 

3. Złożyć wniosek wraz z załącznikami wPunkcie Obsługi Klienta MPWiK lub w Dziale Techniczno – Inwestycyjnym Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno). Warunki techniczne zostaną wydane przez MPWiK w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu do Spółki). Wydanie warunków technicznych jest nieodpłatne.

 

4. Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan, należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego lub zlecić wykonania projektu MPWiK.

Projekt budowlany przyłącza powinien zawierać:

a) część opisową:

  • opis techniczny

  • aktualne warunki techniczne wydane przez wodociagi

  • określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działek), jeśli przyłącz będzie przebiegał przez inne posesje.

  • zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza

  • inne dokumenty wymienione w Prawie Budowlanym 

b) część rysunkową.

UWAGA! Istnieje możliwość wykonania projektu budowlano-wykonawczego przyłącza kanalizacyjnego przez MPWiK. Koszt projektu to 400 zł. netto.

5. Jeżeli projekt nie został wykonany przez MPWiK, należy go uzgodnić ze Spółką. W tym celu gotowy projekt w trzech egzemplarzach, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta.

 

Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku. Uzgodnienie jest odpłatne, według obowiązującego cennika dostępnego w BOK-u oraz na stronie internetowej Spółki. (cennik)

 

UWAGA! W przypadku wykonania projektu przez MPWiK opłaty za uzgodnienia nie są naliczane. 

 

6. Pozyskać wykonawcę lub zrealizować budowę przyłącza we własnym zakresie.

 

7. Po wybudowaniu zgłosić przyłącze do odbioru przez MPWiK. Odbiór przyłącza jest przeprowadzany w stanie odkrytym. Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:

  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (szkic polowy w układzie 2000) wraz z oświadczeniem geodety o złożeniu do zasobów geodezyjnych miasta.

  • 1 egzemplarz projektu.

Za wszystkie czynności zostaną pobrane opłaty według cennika dostępnego w POK-u oraz na stronie internetowej Spółki.

 

8. Po odbiorze bezzwłocznie podpisać z MPWiK umowę na odprowadzanie ścieków.