Inwestor

| Aktualizacja poniedziałek 11 kwietnia 2011 |

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zostało powołane z dniem 1 stycznia 1966 roku jako przekształcony Zakład Wod-Kan przy MPGK Jaworzno. Do 1993 roku przedsiębiorstwo ulegało różnym przekształceniom i transformacjom, by przyjąć obecny stan. Działając w imieniu Zarządu Miasta Jaworzna w dniu 11 listopada 1992 roku podpisano Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego o nazwie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną z dniem 1 stycznia 1993 roku, ze 100% udziałem Gminy Jaworzno.

Dzisiaj MPWiK Jaworzno jest nowoczesną firmą posiadającą własne laboratorium podzielone na trzy jednostki:
o laboratorium mikrobiologiczne wody
o laboratorium fizykochemiczne wody
o laboratorium ścieków i osadów ściekowych
Podstawową funkcją Laboratorium jest stały monitoring każdego etapu technologicznego produkowanej wody i oznaczaniu odpowiednich parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnym.

Do majątku Spółki należy:
o sieć wodociągowa: 351,8 km;
o przyłącza wodociągowe: 223,9 km;
o sieć kanalizacyjna: 210,9 km;
o podłączenia kanalizacyjne: 24, 3 km;
o ujęcia wody pitnej głębinowej: 4 szt.;
o ujęcie wody przemysłowej powierzchniowej: 1 szt.;
o oczyszczalnia ścieków.


Do zadań MPWiK'u należy m.in.:
o pobór i uzdatnianie wody;
o działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody;
o odprowadzanie ścieków;
o wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów;
o wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów.