Regulamin

 

Regulamin Konkursu „Kanalizacja – wiatr w żagle dla czystego środowiska”


W związku z podejrzeniami o nieuczciwe działania w czasie internetowego głosowania zgodnie z zapisem postanowień końcowych regulaminu w części III ust.7: „Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród” Organizator zmienia zasady wyboru zwycięzcy w Konkursie „Kanalizacja – wiatr w żagle dla czystego środowiska” na następujące:
Ostateczną decyzję w sprawie wyłonienia laureatów Konkursu podejmuje Kapituła Konkursu.
Ilekroć jest mowa o Kapitule Konkursu – należy przez to rozumieć komisję złożoną z przedstawicieli organizatora Konkursu, wszystkich gimnazjów biorących udział w II etapie konkursu oraz ekspertów. Decyzje Kapituły Konkursu są tajne, ostateczne i nie podlegają odwołaniu ani zaskarżeniu.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizator Konkursu

1.Organizatorem Konkursu jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha 34, 34-600 Jaworzno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 57843, zwana dalej Organizatorem.
2.Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 11 kwietnia 2012 r. do 26 czerwca 2012 r.
3.Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu prowadzi powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu w składzie:

Gabriela Cerowska – Dyrektor ds. Wydarzeń Specjalnych i Szkoleń - Grupa PRC Sp. z o.o.
Michał Raszka - Specjalista ds. Public Relations – Grupa PRC Sp. z o.o.
Józef Natonek – Prezes MPWiK Sp. z o. o.
Małgorzata Marszałek – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt MPWiK Sp. z o. o.
Sławomir Grucel – Specjalista ds. PR MPWiK Sp. z o. o.

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest:
- zwrócenie uwagi młodzieży na zagadnienia związane z ochroną środowiska, zanieczyszczeniem wód, oszczędzaniem wody;
- zwiększenie wiedzy na temat kanalizacji, potrzeby jej budowy i podłączenia się mieszkańców;
- upowszechnianie wiedzy, w szczególności z zakresu ekologii, ochrony środowiska i geografii,
- upowszechnienie wiedzy na temat Unii Europejskiej, zwłaszcza w dziedzinie wspierania inwestycji związanych z infrastrukturą i ochroną środowiska;
- przekonanie młodzieży do czynnego spędzania wolnego czasu,
- zachęcenie do uprawiania sportów wodnych (szczególnie żeglarstwa),
- zainteresowanie uczniów turystyką,
- zwrócenie uwagi młodzieży na zagadnienia krajoznawstwa,
- przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa.

3. Podmiot prowadzący Konkurs

1. W imieniu Organizatora przygotowanie i przeprowadzenie konkursu zostanie wykonane przez spółkę Grupa PRC Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 3 (zwaną dalej Podmiotem prowadzącym). Podmiot prowadzący może wskazać określoną osobę fizyczna do wykonywania uprawnień przyznanych mu w ramach niniejszego Regulaminu.

2. Podmiot prowadzący jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem lub rozstrzygnięciem konkursu, o ile dane czynność nie została zastrzeżona na rzecz innego podmiotu.

II. Zasady Konkursu

1. Zasady ogólne:

1. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Jaworzno i dzieli się na dwa etapy.

2. I etap Konkursu polega na rozwiązaniu przez uczestników Konkursu ankiety/testu zamieszczonego na stronie internetowej www.kanalizacja.jaworzno.pl. W I etapie szkoły, które zgłosiły wolę udziału w konkursie powinny wyznaczyć opiekuna lub opiekunów Konkursu, którzy będą kontaktować się z Organizatorem lub Podmiotem prowadzącym.

3. II etap Konkursu będzie się odbywać w następujący sposób: z każdej szkoły wyłoniona zostanie jedna drużyna, składająca się z pięciu uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w I etapie. Na listę uczestników nominowanych do udziału w II etapie Konkursu wpisane zostaną osoby, które zdobyły największą liczbę punktów, w przygotowanym przez Podmiot prowadzący teście internetowym.

4. Zadaniem drużyn będzie przygotowanie filmu promocyjnego (o czasie trwania 90s do 150s) na potrzeby przeprowadzenia kampanii uświadamiającej mieszkańcom Jaworzna wpływ kanalizacji na środowisko (pomysły mają zachęcać do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, dbania o środowisko, świadomego zarządzania zasobami wodnymi itp.).

5. Współautorami filmu promocyjnego mogą być wyłącznie uczestnicy Konkursu.

6. Prace należy przesyłać na adres Podmiotu prowadzącego jako pliki w formacie .mov, .avi, .mpeg, z wykorzystaniem nośnika CD – ROM lub przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

7. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone w ramach II Etapu zostaną umieszczone na utworzonym specjalnie w tym celu fanpage'u na portalu Facebook, oraz na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl, gdzie odbędzie się głosowanie na najlepszą pracę. Drużyna, która uzyska najwięcej głosów zostanie nagrodzona wyjazdem na rejs określony w części II ust.5 pkt. 2) Regulaminu. Kolejne dwie drużyny nagrodzone zostaną nagrodami pocieszenia.

8. Test w zakresie I etapu dotyczył będzie ogólnej wiedzy o projekcie Kanalizacji Jaworzno oraz wiedzy na temat ochrony środowiska, ekologii ponadto zagadnieniach dotyczących wiedzy marynistycznej czy geograficznej. W tym etapie konkursu będą mogli wziąć udział wszyscy uczniowie gimnazjów w Jaworznie.

2. Warunki uczestnictwa

1.Uczestnicy Konkursu powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celach marketingowych przez Organizatora oraz Podmiot prowadzący.

2.Organizator informuje, że podanie powyższych danych jest dobrowolne, ponadto uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.1, przy czym podanie danych osobowych stanowi warunek do przyznania zwycięzcy nagród w Konkursie.

3. Po rejsie zwycięzcy Konkursu wezmą udział w Konferencji prasowej organizowanej przez Podmiot prowadzący.

4. Z rejsu przygotowana zostanie relacja zdjęciowa opublikowana na utworzonym specjalnie w tym celu fanpagu na portalu Facebook, na stronie internetowej YouTube oraz na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach określonych wyżej, sporządzonych podczas rejsu.

3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie.

1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wypełnienie testu internetowego umieszczonego na stronie internetowej Organizatora oraz metryczki z następującymi informacjami:

   - imię i nazwisko kandydata
   - nazwa szkoły
   - adres e-mail

2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie oraz I etap trwają od 14 do 21 maja 2012 r. Kapituła zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych zgłoszeń i przygotowania ostatecznej listy kandydatów, którzy przejdą do II etapu Konkursu.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 maja 2012r. na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz na utworzonym specjalnie w tym celu fanpage'u na portalu Facebook.

4. Zgłoszenia do II Etapu należy przesyłać w terminie od 26 maja 2012 r. do 11 czerwca 2012r. Kapituła zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych zgłoszeń.

4. Głosowanie w ramach II etapu Konkursu

1. Rozstrzygnięcie II etapu Konkursu (etapu finałowego) nastąpi poprzez głosowanie na poszczególne filmy promocyjne przeprowadzone na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl

2. Prawidłowo oddanym głosem w Konkursie jest głos oddany raz dziennie na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl pod wybraną pracą, poprzez kliknięcie w ikonkę „głosuję” w terminie od 12 do 25 czerwca 2012 r. do godziny 24.00.

5. Wyłonienie zwycięzców Konkursu i nagrody

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie drużyna, na pracę której, za pośrednictwem głosowania na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl zostanie oddanych najwięcej głosów.

2. Nagrodą główną dla każdego z członków zwycięskiej drużyny jest tygodniowy rejs po Bałtyku na Borholm i do Sassnitz. Regulamin rejsu jest integralną częścią niniejszego regulaminu jako Załącznik nr 1). Organizator i Podmiot prowadzący zastrzegają prawo do zmiany postanowień Regulaminu rejsu.

3. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania własnych wyróżnień dla wybranych uczestników konkursu nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem.

4. Dla drużyn, które uzyskają drugie i trzecie miejsce przewidziane są nagrody pocieszenia określone przez Kapitułę Konkursu.

5. Warunkiem skorzystania z nagrody za pierwsze miejsce w Konkursie przez członków zwycięskiej drużyny jest udzielenie przez wszystkie osoby będące współautorami zwycięskiego filmu promocyjnego nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z utworu. Zakres umowy licencji określa część II ust. 6 niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku braku udzielenia licencji przez któregokolwiek z członków zwycięskiej drużyny Organizator oraz Podmiot prowadzący są uprawnieni do przeprowadzenia ponownej oceny prac konkursowych, z pominięciem pracy ocenionej pierwotnie jako najlepsza.

6. Zobowiązanie do udzielenia licencji w ramach praw autorskich.

1. Członkowie zwycięskiej drużyny, celem skorzystania z nagrody głównej – rejsu określonego w części II ust. 5 pkt 2) Regulaminu, zobowiązani są do udzielenia na rzecz Organizatora Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z utworu na następujących wszystkich znanych w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:
-zwielokrotnienia określoną techniką egzemplarzy utworów, przykładowo reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem utworów,
- wprowadzenie do pamięci komputera,
- rozpowszechnianie na nośnikach CD, DVD, elektronicznych bazach danych,
- sporządzanie kopii całości albo części utworów,
- dokonywanie reprodukcji mechanicznej, dokonywanie adaptacji elektronicznej,
- promocja i reklama, w tym udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów, a także inne publiczne rozpowszechnianie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
- rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych w sieciach informatycznych, w tym w Internecie.

2. Umowa licencji będzie również obejmowała nieodpłatne przeniesienie na Organizatora prawa do wideogramu oraz prawa własności nośników, na których utwór został przekazany.

3. W przypadku osób niepełnoletnich zawarcie umowy licencji zostanie dokonane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

III. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
• problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
• przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałej z przyczyn niezależnych od Organizatora
• udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
• szkody i zdarzenia wynikłe z niestosowania się uczestników rejsu do regulaminu rejsu oraz osób odpowiedzialnych za jego organizację i przebieg,

4. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu będą przyjmowane w terminie do 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, nadanej przesyłką poleconą, skierowanej na adres Organizatora z dopiskiem KONKURS.

5. O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Konkursu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora Konkursu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.

8. Z udziału w Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, Podmiotu prowadzącego oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora lub Podmiotu prowadzącego. Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora lub Podmiotu prowadzącego oraz członków ich najbliższych rodzin.

9. Organizator wskazuje adres korespondencyjny, na który należy kierować wszelkie zapytania dotyczące organizacji oraz przebiegu Konkursu:

Grupa PRC Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 3
41-250 Czeladź
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Regulamin rejsu - załącznik nr 1)I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem rejsu jest spółka Grupa PRC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155051, NIP 954-244-70-09, numer REGON 277949590.

2.Rejs ma charakter edukacyjny, przygodowy i survivalowy. Celem rejsu jest uzmysłowienie młodym ludziom, jaki wpływ na środowisko ma kanalizacja, oszczędne i przemyślane gospodarowanie zasobami wodnymi itp.

II. Prawa uczestnika:

1.Uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach programowych.

2.Uczestnik może wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy/sternika.

3.Każdy uczestnik ma prawo do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców/sterników.

4.Każdy uczestnik ma do zadawania pytań, domagania się wyjaśnień i informacji z zakresu żeglarstwa.

III. Obowiązki uczestnika:

1.Każdy uczestnik rejsu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.Każdy uczestnik rejsu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa na jachcie, regulaminu przeciwpożarowego, kąpieli, ruchu pieszych.

3.Każdy uczestnik rejsu ma obowiązek:
a. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych i w obowiązkach wynikających z wachtowego systemu pracy na jachcie, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę/sternika lub lekarza.
b. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.
c. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie na jachcie i poza nim.
d. stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez wychowawców/sterników.
e. stosować się do poleceń wychowawcy/sternika i kierownika rejsu.
f. nosić kamizelkę ratunkową na polecenie wychowawcy/sternika oraz w sytuacjach gdy jest to niezbędne.
g. odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców/sterników oraz innych osób.
h. przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
i. informować wychowawcę/sternika o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
j. przestrzegać zasad dobrej praktyki żeglarskiej.

4.Uczestnikowi rejsu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren jachtu/kei/portu bez wiedzy wychowawcy.

5.Uczestnik lub rodzice uczestnika ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas rejsu.

6.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia uczestnika na miejsce wyjazdu oraz do odebrania go, po powrocie z rejsu, z miejsca zbiórki.

7.W czasie rejsu obowiązuje bezwzględny zakaz: zakupu, posiadania i spożywania alkoholu; zakupu, posiadania i palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.

8.W przypadku poważnego naruszenia reguł rejsu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu/kolonii na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 36 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika organizator zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę policji.

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy wniesione lub zagubione przez uczestników podczas rejsu oraz w środkach transportu.

10.Uczestnik rejsu, w przypadku, gdy nie posiada umiejętności pływania w stopniu dobrym, obowiązany jest do przebywania na jachcie w kamizelce ratunkowej.

11.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania rejsu bez podania przyczyn.

IV. Postanowienia końcowe

1. Rejs zostanie zorganizowany i przeprowadzony  przez Organizatora zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Organizator przed rozpoczęciem Rejsu dokona zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

OŚWIADCZENIE:

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rejsu i zobowiązuję moje dziecko do jego przestrzegania oraz oświadczam, iż  nie ma przeciwwskazań medycznych aby mój/moja syn/córka wziął udział w organizowanym Rejsie.

____________________    _____________________
podpis rodziców                   podpis uczestnika

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Regulamin rejsu